Warunki wszczęcia przewodu doktorskiegoPodstawy prawne przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (dotyczy przewodów doktorskich wszczynanych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze od 1 marca 2018 roku):

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1789).
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).
 4. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261). WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO.
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. l065).
 6. Uchwała nr 7/2015 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowych wymagań stawianych wnioskom o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Zasady otwierania i prowadzenia przewodu doktorskiego

Wykaz dokumentów w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (EZiT) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  [pdf]

Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego należy składać w pokoju 56 A u Kierownik Biura Obsługi Wydziału mgr Anny Nowak-Kowalskiej (anna.nowak-kowalska@ue.wroc.pl).


 1. Wniosek do Dziekana Wydziału EZiT o wszczęcie przewodu doktorskiego [.doc] [.pdf]
 2. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia dokumentu stwierdzającego:
  • posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 882) lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842);
  • uzyskanie „Diamentowego Grantu”
 3. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem [.doc] [.pdf]
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Zgoda Prorektora ds. Nauki na zwolnienie z opłat związanych z uruchomieniem procedury nadania stopnia doktora (dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału) [.doc] [.pdf]
 6. Oświadczenie o finansowaniu przewodu doktorskiego (dla osób spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu):
  • Przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora [.doc] [.pdf]
  • Przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora [.doc] [.pdf]
 7. Życiorys naukowy (z wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacją o działalności popularyzującej naukę) [.doc] [.pdf]
 8. Autoreferat zawierający proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej [.doc] [.pdf]
 9. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 1586). Złożenie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
 10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (złożenie wniosku nie jest obowiązkowe).
 11. Oryginały lub kserokopie najważniejszych publikacji doktoranta (wskazanych w życiorysie naukowym).

Uwaga:

Dokumenty (poz. 1, 7, 8) należy dołączyć także w wersji elektronicznej

Biblioteka-gromadzenie zbiorów


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem