Warunki rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się poza uczelnią

UCHWAŁA NR R.0000.39.2016

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 ustala się, iż:

  1. Limity miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się ustala odpowiednia Uchwała Senatu, uwzględniająca ograniczenia zawarte w art. 170 g. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami).
  2. Procedurę potwierdzanie efektów uczenia określa Regulamin potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.
  3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje ranking ocen uzyskanych podczas weryfikacji efektów uczenia się, który jest podstawą do wyłaniania Kandydatów przyjętych na studia. Do rankingu kwalifikowany jest każdy kandydat, który przeszedł pomyślnie weryfikację w przypadku co najmniej jednego przedmiotu.
  4. W przypadku kandydatów, którzy przeszli pomyślnie weryfikację efektów uczenia się dla kilku przedmiotów do rankingu brana jest pod uwagę ocena średnia.
  5. Jeżeli weryfikacja efektów uczenia się przebiegła pomyślnie i kandydat znalazł się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, Dziekan za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia Się przekazuje wyniki weryfikacji wraz ze związaną z nią dokumentacją do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a kandydat uzupełnia złożone dokumenty tak, aby spełnione zostały wymagania przedstawione w § 8.
  6. Kandydaci, u których weryfikacja efektów uczenia się zakończyła się wynikiem negatywnym dla wszystkich przedmiotów, o uznanie których zabiegali, bądź też nie znaleźli się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia (uiszczając opłatę rekrutacyjną) w innym trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, stosownie do wymagań formalnych jakie spełnia kandydat.
  7. Nie prowadzi się rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się na studia MBA.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem