Uprawnienia do nadawania stopni i tytułu – wymagania ustawowe

Uzyskanie uprawnienia do nadawania stopni i tytułu wymaga spełnienia przez Wydział wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisuje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Na podstawie art. 5 Ustawy:

Stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych, które posiadają uprawnienie do ich nadawania.

----------------------------------

Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nadaje Centralna Komisja na wniosek jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej jednostki oraz liczbę zatrudnionych w niej osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, określoną w art. 6. Centralna Komisja nadaje to uprawnienie po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażonej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o wyrażenie opinii.

Na podstawie art. 6.1 Ustawy:

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w określonej dyscyplinie może otrzymać jednostka organizacyjna, zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy i jako podstawowym miejscu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki (w której mieści się dyscyplina), w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienia

Na podstawie art. 6.1. Ustawy:

uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie może otrzymać jednostka organizacyjna, zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy i jako pod-stawowym miejscu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedziny nauki, w zakresie których jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej trzy osoby posiadające tytuł profesora

uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego może obejmować tylko te dyscypliny naukowe, które w danej jednostce organizacyjnej są reprezentowane przez co najmniej pięć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Na podstawie art. 8.1. Ustawy:

uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa od dnia, w którym liczba pracowników zatrudnionych w jednostce zmniejszyła się poniżej wymaganego minimum.

Na podstawie art. 9. Ustawy:

Centralna Komisja dokonuje okresowej oceny spełniania warunków do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, wykonywania uprawnień przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do nadawania stopni, a także zasadności uchwał

w sprawie nadawania tych stopni

jeżeli ocena, o której mowa w ust. 1 jest negatywna, CK może:

Na podstawie art. 9.4. Ustawy:

ponowne nadanie uprawnienia po jego cofnięciu, przywrócenie zawieszonego uprawnienia przed upływem określonego czasu lub uchylenie ograniczenia uprawnienia następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy nadawaniu uprawnienia.

Uchwały Centralna Komisja ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dokumentowanie minimum kadrowego

Osoby posiadające tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych tylko w jednej jednostce organizacyjnej i o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż rok

Centralna Komisja w uzasadnionych przypadkach może uznać, że osoby reprezentujące po-krewne dziedziny nauki lub sztuki, w tym pokrewne dyscypliny naukowe i artystyczne, spełniają warunki wliczania do minimalnej liczby osób zatrudnionych w jednostce.

Komentarz Centralnej Komisji:

Istotnym elementem dokumentacji w sprawie dokumentowania minimum kadrowego jest przyjęte przez jednostkę organizacyjna oświadczenie pracownika jednostki, że wyraża on zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego w określonej dziedzinie nauki lub sztuki, w za-kresie określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej, i że zgody na zaliczenie do minimum kadrowego w sprawach nadawania stopni doktora lub doktora habilitowanego nie udzielił on żadnej innej jednostce organizacyjnej.

-------------------------------

Z treści art. 6 ust. 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wynika jednoznacznie, że wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy, wyklucza możliwość udzielenia kolejnej zgody w innej jednostce organizacyjnej. Nie jest wiec dopuszczalne udzie-lenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego w jednej jednostce, w części dotyczącej jednego stopnia (np. doktora) i przekazanie drugiej części tej zgody, w odniesieniu do innego stopnia (np. doktora habilitowanego), innej jednostce organizacyjnej. Nie ma tu także znaczenia, czy dana jednostka jest uprawniona do nadawania jednego tylko czy obu stopni.

Prezydium Centralnej Komisji zwraca też uwagę na to, że składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do omawianego minimum kadrowego w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej może być uznane za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Część złożonych oświadczeń, zapewne z chęci uniknięcia takiego zagrożenia, pozbawiona jest klauzuli potwierdzającej, że oświadczenia w sprawie zaliczenia do omawianego minimum kadrowego nie złożono w innej jednostce organizacyjnej. Takie oświadczenia nie są pełnowartościowymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do minimum kadrowego określonej jednostki organizacyjnej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem