Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego i nadania stopnia doktora, regulują przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1852)

Od 1 października 2011 roku na mocy Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. „o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw” (Dz.U. Nr 84, poz. 455) zmienił się tryb przeprowadzania przewodów doktorskich i warunki ubiegania się o stopień doktora.

Szczegółowe procedury prowadzenia przewodów doktorskich i nadawania stopnia doktora regulują rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku (tj. do 1 października 2011 roku) są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych (stara ustawa).

Stopień doktora nadaje się osobie, która (art. 12.1 Ustawy):

  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
  3. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
  4. zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający zna-jomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.

Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie (art. 12.2 Ustawy):

  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
  2. dyscypliny dodatkowej;
  3. obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Rozprawa doktorska (art. 13.1 Ustawy) przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie arty-styczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem