Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest (art. 11.2. Ustawy):

---------------------------------------

Rozprawa doktorska może mieć formę (art. 13 Ustawy):

Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przed-stawiona w języku innym niż polski (art. 13.5 Ustawy)

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim (art. 13.6 Ustawy)

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód (art. 20.5 Ustawy)

Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocni-czą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników – może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art. 20.7 Ustawy)

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu jej podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych (art. 13.7 Ustawy).

Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje (art. 14.1 Ustawy):

  1. w szkole wyższej – rada wydziału lub rada innej jej jednostki organizacyjnej;
  2. w innej jednostce organizacyjnej – rada naukowa.

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie (art. 14.2 Ustawy):

  1. wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie
  2. wyznaczenia recenzentów
  3. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
  4. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  5. nadania stopnia doktora

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych (art. 14.3 Ustawy)

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego (art. 14.4 Ustawy)

Uprawnienie do podejmowania uchwał 3) i 4) rada jednostki organizacyjnej może przekazać powołanej w tym celu komisji. W przypadku gdy obrona rozprawy doktorskiej odbyła się przed komisją, komisja ta przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej (art. 14.5 Ustawy)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem