Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

  1. Rada jednostki organizacyjnej albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub arty-stycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej.
    W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej jednostki organizacyjnej
  2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jed-nostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora – na obronie musi być obecny promotor oraz przynajmniej jeden z wyznaczonych recenzentów.
  3. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji.
  4. Po odczytaniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Kandydat ustosunkowuje się do uwag recenzentów oraz odpowiada na pytania w czasie dyskusji. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący rady jednostki organizacyjnej albo przewodniczący komisji doktorskiej.
  5. Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych, który przedstawia Radzie Wydziału.
  6. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia (art.15.1 Ustawy)zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem