Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Podstawa prawna:

Uchwała nr R-0000-60/13 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim.

Nagrody przyznawane są osobom, które w danym roku przejawiały dużą aktywność naukową, wyróżniały się w działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, organizacyjnej oraz angażowały się w rozwój kadry.

Rektor może przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia, do których przykładowo zalicza się:

Ustala się następujące kategorie nagród:

Zapisy statutowe:

 1. Nauczyciele akademiccy za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej, w kształceniu kadr oraz w działalności organizacyjnej mogą otrzymać nagrodę Rektora, wypłacaną z funduszu nagród, stanowiącego 2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli akademickich.
 2. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określają regulaminy uchwalone przez Senat.
 3. Pracownicy Uniwersytetu wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej, w kształceniu kadr albo innymi osiągnięciami w pracy zawodowej mogą ubiegać się o nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz odznaczenia państwowe lub tytuły honorowe.
 4. Zgłoszenia pracowników do nagród, odznaczeń i tytułów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Rektor – na wniosek rektorskich komisji ds. nagród i odznaczeń.
 5. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu, którzy w krótkim okresie osiągnęli stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, mogą uzyskać specjalną nagrodę Rektora, pod warunkiem wypracowania przez Uczelnię odpowiedniej nadwyżki środków finansowych. Kryteria i zasady przyznawania nagród określa uchwała Senatu.
 6. Nagrodę przyznaje się w przypadku:
  • uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w okresie do 6 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, przy czym ten okres liczy się do daty podjęcia przez radę wydziału uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia tytułu profesora w okresie do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, przy czym ten okres liczy się do daty podjęcia przez radę wydziału uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora.
 7. Wysokość nagrody stanowi trzykrotność maksymalnej stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego możliwego do uzyskania na stanowisku zajmowanym w chwili uzyskania tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem