Komunikaty i aktualności

Konkurs na stypendium Prezydenta Wrocławia

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/22121/studencie_zglos_sie_po_stypendium.html#.XvcJ8ygzZPY

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Filii od 8 czerwca 2020 r.

http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html

Zarządzenie Rektora - w sprawie zaliczeń przedmiotów i egzaminów

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora UEW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku


Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.


Zmiana Arkusza Okresowej Oceny Doktoranta

W związku z wejściem w życie Uchwały Senatu nr R.0000.57.2020 w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.68.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - obowiązuje nowy Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta.


Działalność Biblioteki Filii w czasie pandemii

Zwrot książek w czasie pandemii:
Od 4 maja 2020 r. zwrot książek do Biblioteki Filii jest możliwy przez wrzutnię znajdującą się wewnątrz budynku przy wejściu głównym od ul. Nowowiejskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z Biblioteką Filii.
Zasoby elektroniczne:


Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Filii od 14 kwietnia 2020 r.

http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html


Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności za studia doktoranckie

Szanowni Doktoranci,

w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 w naszym kraju i prawdopodobnym pogorszeniem się sytuacji materialnej części z Państwa lub Państwa rodzin informuję, że Uczelnia postanowiła odraczać terminy opłat za studia doktoranckie, bądź też rozkładać je na raty, na każdy indywidualny wniosek doktoranta kierowany do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Wszelkie formalności w tej sprawie będą rozpatrywane elektronicznie, tzn. należy przysłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku i skan dokumentu (lub jego zdjęcie) potwierdzającego utratę lub zmniejszenie dochodu.


Oferta wspierająca zdalną naukę - Informacja Parlamentu Studentów RP

https://psrp.org.pl/oferta-orange-dla-uczniow-studentow-i-nauczycieli/


Biblioteka - zdalny dostęp do baz dla studentów i doktorantów

W związku z zagrożeniem epidemicznym i brakiem możliwości korzystania z elektronicznych zasobów biblioteki na terenie kampusu, oferujemy (do odwołania) dostęp do tych zasobów przez serwer PROXY. Więcej informacji na stronie domowej w zakładce Zasoby - Zdalny dostęp PROXY.
http://www.bg.ue.wroc.pl/zasoby/15111/zdalny_dostep_proxy.html
osoba do kontaktu:
Beata Chrapczyńska e-mail: beata.chrapczynska@ue.wroc.pl tel.: 71 36 80 968

Zapraszamy do korzystania!


Zapomogi dla studentów i doktorantów związane ze stanem zagrożenia epidemicznego

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o zapomogę z tytułu utraty przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Warunkiem koniecznym przyznania zapomogi, będzie dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy o utracie źródła dochodu.

Prosimy także o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego

Wnioski o zapomogi proszę rejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukowane i podpisane, wraz z zaświadczeniem oraz wypełnionym zał. nr 5 należy zeskanować i przesłać na adres anna.geca@ue.wroc.pl. Oryginały dokumentów proszę przesłać drogą pocztową, za potwierdzeniem odbioru.


Zajęcia w trybie zdalnym - nowe zasady

 1. Doktorant, któremu ograniczenia techniczne uniemożliwiają udział w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym, powinien zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia najpóźniej do 29 marca 2020 r. Prowadzący zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu, pozwalających na osiągnięcie przez uczestnika zakładanych efektów uczenia się.
 2. Prowadzący zajęcia może zmienić sposób zaliczenia przedmiotu w przypadku braku możliwości organizacji zaliczeń w trybie kontaktu bezpośredniego. Prowadzący powiadamia doktorantów o wprowadzeniu innej formy zaliczenia, nie później niż 2 tygodnie przed terminem zaliczenia.
 3. Konsultacje i seminaria mogą odbywać się przy wykorzystaniu uczelnianej skrzynki e-mail jako podstawowej formy komunikacji.
 4. Wykorzystanie formy e-mailowej przy realizacji ćwiczeń, ćwiczeń komputerowych, lektoratów w trybie zdalnym ma charakter wyłącznie wspierający.

  Wsparcie informatyczne dla studentów i doktorantów

  Studenci mogą uzyskać wsparcie informatyczne w zakresie obsługi aplikacji Teams i w innych kwestiach związanych z kształceniem w trybie zdalnym. Pracownicy Sekcji Utrzymania i Rozwoju Sieci Filii (Informatycy) pracują od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz pełnią dyżur telefoniczny i e-mail. Kontakt: Krzysztof Malec (tel. 75 75 38 461, tel. kom. 694 951 925, krzysztof.malec@ue.wroc.pl), Dariusz Łuczko (tel. 75 75 38 201, tel. kom. 694 945 932, dariusz.luczko@ue.wroc.pl), Artur Szymański (tel. 75 75 38 356, artur.szymanski@ue.wroc.pl).


  Informacja o składaniu wniosków o stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020

  Informujemy, że za zgodą Pana Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia termin zbierania wniosków o stypendia socjalne zostaje przedłużony dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 21 marca 2020 r. (sobota). Wnioski można rejestrować w systemie USOSweb do północy 20 marca 2020 r. (piątek).

  Zarejestrowany wniosek oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować i wraz z innymi dokumentami, również zeskanowanymi, wysłać na adres anna.geca@ue.wroc.pl . W temacie proszę wpisać "wniosek o stypendium w sem. letnim". Oryginały dokumentów proszę dostarczyć za pośrednictwem poczty.

  Termin 21 marca 2020 r. jest terminem ostatecznym i nie będzie przedłużany.


  Uwaga! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania kampus Filii jest niedostępny dla studentów i doktorantów.

  1. Studenci i doktoranci nie mogą przebywać w budynkach na terenie kampusu Filii.
  2. Dziekanat Filii jest dostępny wyłącznie w trybie zdalnym. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy: http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html
  3. Biblioteka Filii, w tym czytelnia i wypożyczalnia są nieczynne.
  4. Punkt gastronomiczny "Ekonomiczna Pomarańcza" jest nieczynny.
  5. Zawiesza się korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Filii.

  Wznowienie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia

  1. Od dnia 18 marca 2020 r. (środa) wznawiane są zajęcia dydaktyczne.
  2. Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem dotychczas obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
  3. Doktorant zobowiązany jest dołączyć do zajęć w trybie online.
  4. Doktorant realizujący praktykę zawodową w formie prowadzenia zajęć na studiach I lub II stopnia ma obowiązek zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 oraz Komunikatem Dziekana Filii nr 3/2020.
  5. Na stronie Filii, w zakładce "Doktoranci" uruchomiono serwis "E-learning" http://www.jg.ue.wroc.pl/doktoranci/5951/e_learning.html zawierający informacje niezbędne doktorantowi występującemu w roli słuchacza lub prowadzącego zajęcia.
  6. Doktoranci mogą uzyskać wsparcie techniczne pracowników Sekcji Rozwoju i Utrzymania Systemów w Filii w formie konsultacji telefonicznych: 757538461 lub e-mail: Krzysztof Malec (tel. 75 75 38 461, tel. kom. 694 951 925, krzysztof.malec@ue.wroc.pl), Dariusz Łuczko (tel. 75 75 38 201, tel. kom. 694 945 932, dariusz.luczko@ue.wroc.pl), Artur Szymański (tel. 75 75 38 356, artur.szymanski@ue.wroc.pl) w zakresie obsługi narzędzi wspomagających realizację zajęć w trybie zdalnym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.
  7. W przypadku pytań i wątpliwości w sprawach ogólnych związanych z dydaktyką i kształceniem na odległość należy zwrócić się do Kierownika Studiów Doktoranckich (http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/elzbieta_sobczak.html)
  8. Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym będą prowadzone do odwołania.

  Automatyczne przedłużenie ważności elektronicznych legitymacji doktoranckich

  Elektroniczne legitymacje doktoranckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności (podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 12.03.2020. Dz.U. z 2020 r. poz.420).

  Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Filii od 16 marca 2020 r.

  W związku z sytuacją epidemiologiczną, Dziekanat Filii jest dostępny wyłącznie w trybie zdalnym, do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html

  Zmiana organizacji pracy Biblioteki Filii

  W związku z sytuacją epidemiologiczną od 15 marca 2020 r. do odwołania:
  1. Strefa Wolnego Dostępu i Czytelnia w Bibliotece Filii są zamknięte.
  2. Wypożyczalnia w Bibliotece Filii jest nieczynna

  Zaliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

  Informujemy, że zgodnie z Regulaminem studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Doktorant ma obowiązek złożyć za każdy semestr wypełniony Arkusz okresowej oceny doktoranta (Zał. nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich). Arkusz oceny za semestr zimowy Doktorant składa do 15 marca (…) danego roku akademickiego. Osiągnięcia wskazane w arkuszu oceny powinny zostać udokumentowane". Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta.
  W związku z koniecznością wcześniejszej weryfikacji dokumentów, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich, arkusz oceny należy złożyć (wraz z kompletem załączników) w Dziekanacie Filii w terminie do 28 lutego 2020 r.
  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem