Projekty badawcze

Tematy badań naukowych

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizują tematy badawcze w ramach działalności statutowej oraz badań własnych obejmujące:

  • tematy badawcze związane z rozwojem dyscyplin naukowych i kształtowaniem specjalności naukowych,
  • tematy badawcze związane z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi,
  • tematy badawcze związane z przygotowywanymi pracami habilitacyjnymi,
  • inne tematy badawcze związane z rozwojem naukowym prowadzących je pracowników naukowych.

Badania naukowe realizowane w na Wydziale EZiT są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi, określonymi w strategicznych obszarach badawczych w Krajowym Programie Ramowym przyjętym prze Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dotyczą one bardzo ważnych zagadnień społeczno-ekonomicznych, zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym. Uzyskiwane wyniki badań umożliwiają diagnozę stanu aktualnego oraz wskazują kierunki stabilnego rozwoju głównie w wymiarze lokalnym i regionalnym, co stanowi podstawę rozwoju w wymiarze krajowym i europejskim.

Tematy badawcze mieszczą się w obszarze dwóch dyscyplin naukowych: ekonomii oraz organizacji i zarządzania. W tych obszarach mieści się wiele specjalności naukowych, w ramach których prowadzone są badania przez pracowników Wydziału.

Do głównych specjalności naukowych rozwijanych na Wydziale EZiT należą:

Wydział EZiT posiada szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:

W skład Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki wchodzi 10 Katedr:

W funkcjonujących obecnie na Wydziale EZiT Katedrach realizowane są badania statutowe i badania własne w zakresie wielu szczegółowych dyscyplin ekonomicznych. W syntetycznym zestawieniu przedstawiono charakterystykę najważniejszych kierunków i obszarów badań prowadzonych w poszczególnych Katedrach.

Katedra Ekonometrii i Informatyki

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

Katedra Finansów i Rachunkowości

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Katedra Gospodarki Regionalnej

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Katedra Mikroekonomii

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Efektem prac naukowych prowadzonych w ramach tych obszarów badawczych są liczne książki i monografie wydawane w renomowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym, artykuły naukowe publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także podręczniki akademickie i uczelniane oraz skrypty. Pracownicy poszczególnych Katedr uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych (w tym zagranicznych i organizowanych przez katedry Wydziału), na których prezentują swoje osiągnięcia naukowo-badawcze w formie referatów lub posterów. Wymiernym efektem rozwoju naukowego pracowników Wydziału EZiT są obronione prace doktorskie oraz zakończone przewody habilitacyjne. W trakcie realizacji znajdują się kolejne prace habilitacyjne i doktorskie.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem