Studia II stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne i niestacjonarne 2018/2019

EGZAMIN DYPLOMOWY 2018/2019

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe
w roku akademickim 2018/2019 na
Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

 • Prace mogą składać tylko studenci posiadający komplet zaliczeń przedmiotów (za wyjątkiem "Praca dyplomowa") w Usosweb i rozliczone zobowiązania finansowe.
 • Po uzyskaniu akceptacji Promotora, student kontaktuje się z Dziekanatem (mail studencki lub telefon) w celu otworzenia dostępu do systemu APD.
 • Student wgrywa pracę do systemu APD - instrukcja.

UWAGA - WAŻNE

 • Dla prac dyplomowych realizowanych na kierunkach polskojęzycznych na początku pracy musi się znaleźć, w kolejności:
 1. strona tytułowa w języku polskim - wzór
 2. spis treści w języku polskim;
 3. tytuł pracy i streszczenie pracy w języku angielskim (1500-2500 znaków, tekst streszczenia w j. angielskim należy także zamieścić w systemie APD).
 • W każdym egzemplarzu pracy powinno być umieszczone własnoręcznie podpisane oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy oraz oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy osobom zainteresowanym. Oświadczenia te należy zamieścić na końcu pracy - wzór oświadczeń.
 • Praca w wyjątkowych przypadkach może zostać utajniona np. z powodu danych poufnych zawartych w pracy. Wniosek o utajnienie należy złożyć do Prodziekana Wydziału nie później niż 7 dni przed złożeniem pracy wzór wniosku. Po uzyskaniu zgody należy umieścić na stronie tytułowej (na górze strony) napis w kolorze czerwonym czcionką nr 14 - PRACA UTAJNIONA
 • W przypadku prac dyplomowych - zespołowych, wraz z pracą należy złożyć podanie i oświadczenie (wzory poniżej):
 • Pracę dyplomową student może złożyć do Dziekanatu dopiero po zaakceptowaniu raportu z JSA i pracy w systemie APD. Termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

W Dziekanacie Wydziału należy złożyć:

 1. jeden egzemplarz pracy oprawiony w twardą oprawę,
 2. jeden egzemplarz przeznaczony do akt wydrukowany z systemu APD. Pracę (łącznie ze stroną tytułową - wzór oraz oświadczeniami) należy pomniejszyć do formatu A5 i wydrukować dwustronnie w formacie A4 (tzn. 2 strony pracy wydrukowane na jednej stronie - poziomo, papier zadrukowany dwustronnie). Strony należy ponumerować. Pracę należy przedziurkować na dłuższym boku i przewiązać bawełnianą tasiemką. Egzemplarz ten musi być podpisany przez promotora. Wersję do archiwum należy wydrukować z systemu APD po zaakceptowaniu przez Promotora (wymagany jest wydruk z numerami kontrolnymi na dole).
 3. podpisany przez promotora Raport ogólny w wersji kolorowej - wydruk z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
 4. rozliczoną kartę zobowiązań tzw. "obiegówkę" wzór karty obiegowej (dla studentów studiów stacjonarnych/dla studentów studiów niestacjonarnych). Oprócz wpisów, które są na karcie zobowiązań, należy pamiętać o rozliczeniu się z bibliotekami, z których księgozbioru korzystali Państwo w czasie studiów, oraz o zwrocie materiałów wypożyczonych od Promotora i pracowników Uczelni.
 5. dowód wpłaty - 60 zł za dyplom (opłata ta nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych), dokonanej na Indywidualne Konto Rozliczeniowe studenta,
 6. cztery aktualne, jednakowe zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (bez ramki) w stroju galowym, wykonane na papierze fotograficznym,
 7. oświadczenie (zgoda/brak zgody) o udostępnieniu danych osobowych w celu badania losów absolwentów (na osobnej kartce formatu A4) wzór formularza.
 8. kartę studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego - wzór karty

Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie Wydziału (w terminach ustalonych przez Dziekana) razem z kompletem wymaganych dokumentów

Osoby, które chcą uzyskać odpis dyplomu w języku obcym oraz suplement do dyplomu są zobowiązane:

 • złożyć podanie - zalecany termin złożenia podania - najpóźniej 1 miesiąc od dnia egzaminu dyplomowego
 • dostarczyć zdjęcie formatu 4,5 x 6,5 cm (identyczne jak do dyplomu w wersji w języku polskim);
 • uiścić opłatę 40 zł na Indywidualne Konto Rozliczeniowe studenta oraz dołączyć dowód wpłaty za dyplom - osobny przelew, wydanie suplementu w języku obcym jest bezpłatne). Opłatę wnoszą studenci stacjonarni i niestacjonarni.

Terminy składania prac dyplomowych - czerwcowe

Prace należy składać w Dziekanacie w godzinach przyjęć studentów do 24.06.2019 r.

Egzaminy dyplomowe odbywać się będą do 05.07.2019 r.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się - 13 lipca 2019 r.

Terminy składania prac dyplomowych - wrześniowe

Prace należy składać w Dziekanacie w godzinach przyjęć studentów od 02.09.2019 r. do 30.09.2019 r. Wcześniej należy się skontaktować z Dziekanatem w sprawie otwarcia dostępu do systemu APD.

Egzaminy dyplomowe odbywać się będą w dniach 16.09.2019 r. - 30.10.2019 r. (za wyjątkiem 27.09.2019 Inauguracja roku akademickiego 2019/2020).

Uwaga! Studenci, których termin egzaminu dyplomowego obędzie się po 1.10.2019 r. otrzymają dyplom ukończenia studiów na nowych drukach tj. np.: bez wskazania specjalności.

Odbioru dyplomu należy dokonać osobiście

W przypadkach losowych odbioru może dokonać tylko osoba upoważniona notarialnie przez Absolwenta do odbioru wszystkich dokumentów (dyplomu, świadectwa dojrzałości itp.)

PRACA DYPLOMOWA - STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ, OŚWIADCZENIA, RECENZJA

Niezłożenie pracy do dnia 5.10.2019 r. jest równoznaczne ze skreśleniem z listy studentów. Regulamin Studiów UE we Wrocławiu oraz Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu składania pracy.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem