Studia II stopnia (magisterskie)


Ankieta dotycząca badania losów absolwentów

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

II stopnia składających prace dyplomowe

w roku akademickim 2019/2020

Prezentacje ze spotkania w sprawie dyplomowania:
dla studentów studiów II stopnia

Terminy składania prac dyplomowych:

a) termin podstawowy: od 1.06.2020 r. do 29.06.2020 r. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia,

b) termin przedłużony:

  • od 7.09.2020 do 30.09.2020 r. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (po tym terminie następuje skreślenie z listy studentów).
Terminy egzaminów dyplomowych:

a) termin podstawowy: od 19.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

b) termin przedłużony: od 16.09.2020 r. do 30.10.2020 r.

Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania:

  1. sformułowane przez przewodniczącego komisji, dotyczy metodyki pracy, w tym: problemu badawczego, hipotez badawczych (jeżeli zostały sformułowane), celu pracy, zakresu badań oraz zastosowanych metod badawczych.
  2. sformułowane przez promotora, dotyczy części teoretycznej pracy dyplomowej w odniesieniu do efektów uczenia się określonych dla kierunku,
  3. sformułowane przez recenzenta, dotyczy wyników badań i ma na celu weryfikację kompetencji społecznych, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych. Student powinien określić sposób przeprowadzenia badań, uzasadnić dobór zastosowanych metod badawczych oraz przedstawić wnioski wynikające z badań.

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora UEW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku

Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu oraz w miarę potrzeby jego rejestrację. Szczegółowe zasady egzaminu realizowanego w sposób zdalny ustali Dziekan Filii w odrębnym komunikacie.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych:
Student składa pracę dyplomową zgodnie z procedurą określoną w Komunikacie Dziekana Filii nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

Komunikat nr 10/2020 Dziekana Filii z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie składania prac dyplomowych oraz realizacji procesu dyplomowania w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020

PRACA DYPLOMOWA - STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ, STRONA TYTUŁOWA, WZORY OŚWIADCZEŃ I RECENZJA – STANDARDY OBOWIĄZUJĄ STUDENTÓW SKŁADAJĄCYCH PRACE DO 30.09.2020
UTAJNIENIE PRACY DYPLOMOWEJ
Załącznik nr 5 do ZR 66/2020 - Zasady utajnienia prac dyplomowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Zasad utajnienia prac dyplomowych - Wzór wniosku o utajnienie pracy dyplomowej

WERYFIKACJA PRAC DYPLOMOWYCH - SYSTEM JSA
Załącznik nr 7 do ZR 66/2020 - Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Niezłożenie pracy dyplomowej do dnia 30.09.2020 r. skutkuje skreśleniem z listy studentów. Regulamin Studiów UE we Wrocławiu oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu składania pracy.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem